Skip to main content

Monitorowanie oraz „badanie” metryk, wskaźników i innych zmiennych w dziedzinie IT jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ metaanaliza danych pozwala na coraz lepsze ulepszanie tworzonych narzędzi, aplikacji a także infrastruktury IT. W świecie cyfrowym pracowanie na wybranych wskaźnikach jest niezwykle istotne również z punktu widzenia rozwoju nowych technologii i narzędzi optymalizujących pracę użytkowników.

Monitoring IT w przedsiębiorstw

Stała analiza narzędzi IT w firmach pozwala na lepsze utrzymanie oraz zautomatyzowanie wielu procesów w infrastrukturze IT. Ponad to monitoring umożliwia szybkie wykrycie nieprawidłowości, które mogą zaburzać prawidłową pracę wielu procesów. W tym miejscu musimy rozróżnić audyt informatyczny, a sam monitoring. Ten pierwszy jest działaniem cyklicznym, które wdraża się raz na jakiś czas w celu ocenienia prawidłowości działania procesów informatycznych w przedsiębiorstwie. Natomiast monitoring, to stałe działanie, które pozwala wykrywać nieprawidłowości na bieżąco.

Zalety monitoringu IT

  • poprawa wydajności procesów informatycznych w organizacjach – zastosowanie narzędzi monitorujących pozwala gromadzić, a następnie analizować i estymować dane z poszczególnych projektów, a także wdrożyć narzędzia naprawcze pozwalające na poprawienie strategii informatycznej w przedsiębiorstwie,
  • wzrost automatyzacji – dzięki wykorzystaniu narzędzi monitorujących, możemy automatycznie wykrywać wiele nieprawidłowości i luk w infrastrukturze IT. Aplikacje monitorujące, korzystając z odpowiednich algorytmów, mogą automatycznie wdrożyć reguły naprawcze i informować na bieżąco o pojawiających się nieprawidłowościach,
  • lepsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami – przez stałe wykrywanie nieprawidłowości, monitoring umożliwia wprowadzenie takich rozwiązań, które
    w bardziej efektywny sposób będą zarządzać utrzymywanymi zasobami IT w firmie,
  • optymalizacja kosztów – co najważniejsze, monitoring pozwala zoptymalizować koszty poprzez wcześniejsze wykrywanie źle funkcjonujących w firmie sieci komputerowych lub luk w zasobach i infrastrukturze IT. Działania te przeciwdziałają generowaniu dodatkowych kosztów związanych z poważniejszymi awariami, które nie zostały odpowiednio wcześnie wykryte.

Jak widać zalet i wszelkich „za” korzystania z monitoringu IT jest wiele. Warto więc zastanowić się nad wdrażaniem rozwiązań, które nie tylko uchronią nasze przedsiębiorstwo przed dodatkowymi kosztami, ale przede wszystkim zaoszczędzą czas i pozwolą na pełne zoptymalizowanie sieci komputerowych w firmie. A takim rozwiązaniem, bezsprzecznie, jest monitoring IT.